Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREY AND BLUE z 1.02.2014 roku.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.greyandblue.pl;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.greyandblue.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystaniem serwisy internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.greyandblue.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.greyandblue.pl, prowadzony jest przez PROOFIN, ul. Czapelska 40 lok. 8, Warszawa 04-081, NIP 845-179-40-06, REGON 146117045, telefon 881-96-83-82.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a)      Warunki zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

b)      Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksy Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. PROOFIN może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a)      Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

  b)      Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.

  c)      Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez PROOFIN za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PROOFIN.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a)      Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  b)      Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  c)      Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PROOFIN.

  d)      Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

  e)      Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.greyandblue.pl, dokonać wyboru towaru i jego rozmiaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a)      Przedmiotu zamówienia,

  b)      Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c)      Wybranej metody płatności,

  d)      Wybranego sposobu dostawy.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania kwoty za zamówienie.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)      Przelewem na numer konta bankowego,

b)      Płatnością w systemie PayU, Przelewy24, PayPal.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem z rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni i wysyłając je na adres PROOFIN, ul. Czapelska 40 lok. 8, 04-081 Warszawa.
 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zawierać wszystkie fabrycznie załączone etykiety oraz nie posiadać śladów użytkowania.
 4. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. PROOFIN jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zwroty@greyandblue.pl. PROOFIN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. PROOFIN podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jak wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres store@greyandblue.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. PROOFIN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROOFIN a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROOFIN a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PROOFIN.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego , przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną praz inne właściwe przepisy prawa polskiego.